Namenski dinarski depoziti

ALTA Banka otvara i vodi namenske dinarske račune na zahtev vlasnika, a u svrhu:

  • Učešća u privatizaciji;
  • Kupovine akcija;
  • Prodaje akcija;
  • Polaganja osnivačkog uloga;
  • Polaganje uloga radi dokapitalizacije preduzeća;
Sredstvima na ovim računima ne može se raspolagati sve do izmirenja obaveza po predmetu Ugovora.
 

Osiguranje depozita

ALTA banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije http://www.aod.rs.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.