Kreditni plasmani pravnim licima

Banka u svom poslovanju odobrava više vrsta dinarskih i deviznih kredita, izdavanje i konfirmaciju različitih vrsta garancija, poslove otkupa – eskonta tržišnog materijala, avaliranja menica i dr.

 

Dinarski i devizni krediti

Banka odobrava sledeće vrste kredita:

  • dugoročne kredite sa rokom otplate preko 1 godine;
  • kratkoročne kredite sa jednokratnim vraćanjem do 1 godine
  • kratkoročne kredite sa sukcesivnim vraćanjem u roku od 1 godine
  • kratkoročne revolving kredite na rok od 1 godine;

 

Garancijski poslovi

Banka obavlja sledeće vrste garancijskih poslova:

  • izdavanje plativih dinarskih i deviznih garancija
  • izdavanje činidbenih dinarskih i deviznih garancija
  • konfirmacija garancija
  • izdavanje pisama o nameri za izdavanje garancija

 

Poslovi otkupa – eskonta tržišnog materijala

Banka obavlja poslove eskonta menica, faktura i akreditiva .

 

Poslovi avaliranja menica

Banka vrši avaliranje sledećih menica:

  • avaliranje menica po osnovu prometa roba i usluga i novčanih transakcija
  • avaliranje menica za učešće na licitaciji i za dobro izvršenje posla

 

Izdavanje poslovnih platnih kartica

Banka izdaje poslovne platne kartice ( VISA i Dina) sa utvrđenim limitom koji se utvrđuje u zavisnosti od prometa po računu i prosečnog stanja po računu, pri čemu maksimalni limit iznosi 500.000,00 dinara