Dinarski i devizni platni promet

Dinarski platni promet

Dinarski platni promet korporativnih klijenata – vrši se ličnim dostavljanjem naloga na šalteru Banke ili putem elektronskog servisa – e bankinga, koji omogućava pristup u račune, pristup izvodima, plaćanje i transfer sredstava sa dinarskih računa.

Naknade za vršenje platnog prometa (internog i međubankarskog) po RTGS, Instant i kliring sistemu Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Naknada za naloge date elektronskim putem (e-banking servis) značajno je povoljnija u odnosu na naknadu za naloge predate u ekspoziturama.
U zavisnosti od visine prosečnog stanja sredstava na dinarskom platnom računu, Banka mesečno obračunava i plaća kamatu na sredstva po viđenju.

 

Devizni platni promet

Banka za svoje klijente vrši poslove deviznog platnog prometa - plaćanja/naplate u zemlji i inostranstvu i naplate iz inostranstva na osnovu naloga i dokumentacije podnete u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pored toga Banka svojim klijentima pruža i druge usluge, kao što su:

  • Otvaranje nostro akreditiva i učešće u naplati loro akreditiva (prijem i pregled dokumentacije, instrukcije), otkup loro akreditiva;
  • Konsalting prilikom izbora instrumenata platnog prometa;
  • Prodaja kroz otkup deviza i efektivnog stranog novca za plaćanje prema inostranstvu;

    Naknade za vršenje deviznog platnog prometa Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.
    Banka od klijenata naplaćuje sve provizije i stvarne troškove koje zaračunavaju inostrani korespodenti, a koje je Banka imala prilikom izvršenja usluga po deviznom poslovanju.